RSS
Vyhľadávanie

Anketa
Podporili by ste činnosť svojho klubu aj nákupom u doporučeného predajcu tovaru a služieb ?
Určite áno
26.3 %

Pravdepodobne ano
25.6 %

Ak na tom nebudem stratový
24.1 %

Nie
23.7 %

Hlasovalo 19883 ľudí.    

Odber noviniek

Odporúčania a návrhy TJ Strojár Malacky ku koncepcii športu v meste Malacky

12.02.2009 / Tento list / pripomienky a požiadavky/ bol napísaný na žiadosť Mesta Malacky a doručený Mestu dňa 12.02.2009.

TJ Strojár dáva svoje pripomienky ku Koncepcii, pričom netrvá na ich zapracovaní, je na spracovateľoch, či tieto pripomienky zapracujú do Koncepcie športu, sú to návrhy a odporúčania.
Členovia výboru TJ nebudú zaujímať stanoviská ku Koncepcii ani v médiách a nebudú sa už k navrhovanej Koncepcii vyjadrovať.
TJ Strojár ide o dohodu s mestom a hlavne o rozvoj športu v Malackách.
Prioritou je vybudovanie vlastných športovísk a športových zariadení, ktoré bude TJ vlastniť, prevádzkovať a užívať. TJ chce vybudovať do roku 2015 vlastnú športovú halu a vlastné tenisové kurty. Dovtedy chcú oddiely TJ využívať športoviská mesta.
Pri budovaní športovísk a vlastnej haly očakáva TJ podporu zo strany mesta. Celý projekt bude TJ financovať z vlastných zdrojov.
TJ sa zameriava na reprezentáciu mesta, výchovu detí a mládeže a tomu už dlhoročne prispôsobuje svoju vlastnú činnosť. Preto očakávame podporu TJ nielen formou dotácií, ale aj pri zámeroch TJ v oblasti rozvoja športu v Malackách.
TJ je najväčšou telovýchovnou organizáciou v meste a toto postavenie si chce aj zachovať aj naďalej, pričom očakáva, že v najbližších rokoch počet svojich členov zdvojnásobí.
Zámerom TJ je udržať dobré meno, zlepšovať ho a zároveň zlepšiť postavenie TJ v meste a medzi občanmi. Od mesta a jeho predstaviteľov očakávame, že takisto budú šíriť dobré meno TJ.
TJ Strojár chce byť dobrým reprezentantom mesta Malacky.
TJ Strojár chce byť partnerom s mestom a spolupracovať s ním. Je prístupná všetkým rozumným návrhom, ktoré pomôžu rozvoju športu v Malackách a každý taký návrh aj podporí.
TJ Strojár je ochotná spolupracovať s mestom pri prevádzkovaní športových zariadení v Zámockom parku.
V roku 2015 chce byť TJ Strojár nezávislá organizácia, ktorej činnosť nebude ovplyvnená výškou dotácie od mesta. TJ chce byť sebestačným subjektom. Každú podporu zo strany mesta však privíta.
TJ Strojár vlastnou obchodnou činnosťou získava prostriedky na svoju činnosť. Od mesta očakávame ústretovosť a podporu týchto aktivít. Podporou týchto aktivít sa zvyšuje príjem TJ, ktorý sa delí medzi jednotlivé oddiely a slúži na ich činnosť. V tomto smere očakávame väčšiu podporu a zmenu.
TJ je ochotná sa podieľať na organizovaní a spoluorganizovaní podujatí organizovaných mestom Malacky.
TJ Strojár bude naďalej organizovať aj športové, aj kultúrne a spoločenské podujatia v meste – StreetFest, Ples basketbalistov, turnaje v beachvolejbale a beachhádzanej a rôzne turnaje organizované oddielmi. Tieto akcie sú veľakrát celoslovenského významu a mesto sa aktívne podieľa na ich organizovaní. Vítame a podporujeme akúkoľvek spoluprácu v tejto oblasti. Ide nám o spoločnú reprezentáciu nášho mesta.
TJ Strojár očakáva účasť predstaviteľov mesta na svojich významných podujatiach. Mesto Malacky považuje TJ za svojho partnera a predstavitelia mesta sú na každom oficiálnom podujatí vždy vítaní a samozrejme pozvaní.
TJ Strojár očakáva raz ročne osobné prijatie najúspešnejších športovcov u primátora mesta. Je to pre športovcov veľmi významná pocta, ktorá prispeje k lepšej spolupráci a porozumeniu.


Návrhy TJ Strojár a pripomienky ku Koncepcii rozvoja športu v Malackách:

1, Komisia by mala vypracovať novú, prípadne doplniť existujúcu Koncepciu rozvoja športu a správy športových zariadení.
- vypracovať systém rozdeľovania dotácií na šport
• stanoviť jasné kritériá rozdeľovania dotácií
• zaviesť systém nepriamych dotácií na šport – podporovať športové organizácie, ktoré reprezentujú mesto v najvyšších súťažiach
• podporovať výchovu detí a mládeže – športovým organizáciám, ktoré sa zameriavajú na výchovu detí a mládeže umožniť využívanie športových zariadení mesta za náklady na energie alebo zadarmo
• jasne deklarovať zámer mesta so športoviskami v Zámockom parku a stanoviť podmienky, za akých budú môcť oddiely TJ Strojár využívať športoviská v Zámockom parku
• deklarovať zámer s budovaním nových športovísk v meste a zámer s rekonštrukciou už existujúcich
• poveriť človeka na MsÚ, ktorý by sa venoval problematike športu ( kultúre ) a športoviskám v MA (kontaktná osoba pre športové organizácie v meste )
• podporovať vrcholový a výkonnostný šport väčšími priamymi aj nepriamymi dotáciami
• v Koncepcii pri porovnávaní s inými mestami spomenúť čísla , koľko dávajú spomínané mestá na priame aj nepriame dotácie športovým organizáciám, aké športoviská spravujú, aké športoviská budujú a rekonštruujú
• doplniť do Koncepcie chýbajúce športové organizácie a doplniť chýbajúce športoviská, napísať ich využitie
• do Koncepcie doplniť prehľad o nákladoch jednotlivých oddielov na činnosť, spraviť celkový sumár nákladov všetkých športových organizácií v meste, doplniť prehľad o nákladoch na športovú činnosť detí a mládeže , doplniť prehľad, napr. aké sú náklady jednotlivých športových organizácií na platy trénerov a podobne
• zriadiť Komisiu kultúry a športu pri MsZ

Záver TJ Strojár:
1. TJ Strojár súhlasí s ukončením zmluvy po dohode s mestom Malacky. Podmienkou dohody by malo byť celoročné využívanie športovísk podľa potreby oddielov TJ Strojár Malacky. Využívanie by malo byť bezplatné. TJ Strojár súhlasí, aby správu športovísk prevzala príspevková organizácia mesta Malacky.
2. TJ Strojár navrhuje, aby mesto Malacky pristúpilo k výmene pozemkov pod stolnotenisovou halou za iný pozemok vhodný na výstavbu športovej haly a športového areálu TJ Strojár.
3. TJ žiada, aby mesto nevytváralo umelé prekážky pri nakladaní so svojím majetkom.

Za TJ Strojár Malacky
Ing. Pavol Oreský - predseda výboru
Mgr. Branislav Orth - člen výboru
Ing. Dušan Rusňák - člen výboru a predseda VO
Mgr. Rastislav Janko - člen výboru a predseda TO
Ing. Tomáš Stachovič - člen výboru
Zdenek Rehák - člen výboru
Ing. Pavel Uher - člen výboru
26.02.2009| Administrator


Komentáre


Meno a priezvisko (prezývka): *

Mail:

Text: *

Opíšte text strojar (ochrana voči spambotom): *Článok zatiaľ nebol komentovaný.